Predania - Bucuresti
Pentru achiziționarea cărților Editurii Predania vă recomandăm să intrați pe siteul www.prietenii-predania.ro.

Proiectulu Avdhela - Biblioteca a Culturiľei armÂneŞti

Suţata Predania pritu Proiectulu Avdhela ari tu scupo si-află, si editeadzâ şi s-dhuruseascâ operili ştiinţifiţi şi artistiţi ţi ţânu di avearea culturală armâneascâ şi tuti operili ligati di aestâ aveari. Aesti luyurii culturali şi maxusu aţeali agiumti publiţi potu s-hibâ xitâxiti fârâ paradz di tuţ xităxitorľi şi di tuţ aţeľi ţi au simferu.
Proiectulu Avdhela easti non-profitu, niguvernamentalu adratu pritu lucrulu voluntaru a persoaniloru (autori şi pareie editorialâ) şi a persoaniloru giuridiţi ţi au tru scupo şi lucreadzâ trâ xitâxirea, acriştearea şi spâstrirea a culturiľei armâneşti.
Tu proiectu va intrâ şi activităţi editoriali pri suportu di carti (cărţâ, rivisti, broşuri), producţie multimedia (CD audio, CD –Rom, filmu, etc.); va bagâ pri cali şi va-ndreagâ, andamusi, simposioani, sculii di vearâ, programi culturali.
Proiectulu easti adratu prota chi prota ti armâńi, cu nâetea s-bagâ pri cali hâlăţi ti ascâparea a limbâľei, ti cunuştearea a origińiloru, a evoluţiiľei istoriţi, sociali, spirituali, etc. Proiectulu easti adratu şi trâ populili di-tru Balcanu, tu mesea a curi bâneadzâ armâńi, trâ unâ cama bunâ cunuşteari a aiştoru, ta s-lâ hibâ scoasi tru padi cultura, limba, tradiţiili strâvecľi, ta s-hibâ tińisiti di tuţ aţeľi ţi bâneadzâ deadunu.

Principiili ţi ľi-avinâ proiectulu Avdhela suntu:

• Principiulu a coerenţâľei exprimatu tu:

  • – câştiga trâ spâstrirea, editarea şi arâspândirea a operiloru ţi suntu thimeľiu trâ cultura armâneascâ şi trâ aţeali culturi ţi au ligâturâ cu ea
  • – ufilisirea a nomuriloru orthoyrafiţi bâgati pri cali di doamna academicianu doctoru Matilda Caragiu Marioţeanu, yrafie ţi ţâni di tradiţia şi evoluţia nyrâpseariľei tru limba armâneascâ şi ufilisitâ di autoriľi avdzâţ.

• Principiulu a dişcľideariľei, manifestatu tru:

  • – developarea a punţiloru ţi u leagâ cultura armâneascâ di aţea a politizmolui a populiloru balcaniţi, ama şi di clirunumia culturalâ universalâ
  • – ahârdzirea a posibilitatiľei di cunuşteari trâ aţea ţi easti ahoryea armânescu, anamisa di frâţia a populiloru balcaniţi.

• Principiulu a libertatiľei trâ ufilisiri, bâgatu tru practichie aşi:

  • – libertatea a publicariľei trâ tuţ colaboratoriľi a lucrăriloru ţi ţânu di avearea culturalâ armâneascâ ahârdziti trâ editari
  • – alâsarea eleftherâ trâ tuţ aţeli ţi ufilisescu Proiectulu Avdhela – Biblioteca a Culturiľei armâneşti
  • – andruparea tiniriloru di-anami ţi lucreadzâ tu ştiinţâ şi culturâ.

www.proiectavdhela.ro

site realizat de atelierul de grafică