Predania - Bucuresti
Pentru achiziționarea cărților Editurii Predania vă recomandăm să intrați pe siteul www.prietenii-predania.ro.


Andamusi cu analta poezii contemporanâ armâneascâ Spiru Fuchi -

Inapoi
10 Noiembrie 2014

Sâmbâtâ, 15-li di Brumaru 2014, hiţ acl'imaţ la Muzeulu a Municipiului Bucureşti "Pâlatea Suţu", la unâ andamusi cu analta poezii contemporanâ armâneascâ.

Va hibâ pârâstâsitâ nai ma noaua carti di poezii a poetlui armânu Spiru Fuchi - "50 x 50", ţi alânci anlu aestu la Editura "M&B", Tirana.

Ti carti va s-azburascâ: Yioryi Vrana şi Alexandru Gica.
Protlu zboru, ti dişcl'idearea a andamusil'ei va lu ţânâ dn-ul Adrian Majuru ţi cumândâseaşti Muzeulu a a Municipiului Bucureşti.
Oaspiț ti-anami va-l'i avemu: Toma Enache și Constantin al Themeli (di-t Gârţii).
V-aştiptămu!

***

Sâmbătă, 15 noiembrie 2014, sunteţi invitaţi la Muzeul Municipiului Bucureşti, "Palatul Suţu" la o întâlnire cu înalta poezie contemporană aromânească.

Va fi lansată cea mai recentă carte de poezii a poetului aromân Spiru Fuchi - - "50 x 50", volum apărut anul acesta la Editura "M&B", Tirana.

Vor prezenta cartea: George Vrana şi Alexandru Gica.
Cuvântul de deschidere al întâlnirii îi va aparţine dn-ului Adrian Majuru, director al Muzeului Municipiului Bucureşti.
Oaspeți de seamă: Toma Enache, Konstantinos Themelis (din Grecia).
Vă aşteptăm!


__

Spiru Fuchi s-amintă tu hoara rămănească "Andon Poci", tu 13-li di Brumaru 1964. Tu anlu 1989 ahurhești Facultatea di Economi, Tirana. Tu anlu 1992 ca mulțâ alța Rămăni si-afla tru Grâție. Tu anlu 2003 si toarnă Tirana iu lucreadză ş-baneadză. Tu anlu 2005 thimil'isi editura CALC. Ari publicatâ: "Soari disicat", Editura Cartea Aromânâ, Constanța 1996. "Soari disicat, poemi", Editura Fundației Culturale Aromâne, "Dimindarea Părintească", Bucureşti,1997, "Cântiți barbari, poemi", Suțata "Aromâńil'i ditu Albania", Tirana 2004, "Alchimia a Dipirâril'ei, poezii", Editura CALC, Tirana 2006, K.P.Kavafis, pi armâneaşti, 154 poemati, Editura CALC, Tirana 2010, "Vlahomania", poezii Editura "M&B", Tirana 2012.
POSTS

 

site realizat de atelierul de grafică